Registrace inzerenta

Vyplňte, prosím, následující formulář. Většina Vámi uvedených informací bude následně využívána jako součást Vámi prezentovaných nabídek zaměstnání. Po odsouhlasení podmínek budete zaregistrováni do systému.

Přihlašovací údaje

Informace o instituci

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) stanovené pro tištěné, elektronické a internetové médium Zaměstnání ve zdravotnictví

 

1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky užívání internetového serveru a tištěného a elektronického měsíčníku zprostředkovávajícího nabídku a poptávku po pracovních pozicích ve zdravotnictví, dostupného na internetové adrese www.zamestnanivezdravotnictvi.cz a měsíčně v tištěné a elektronické podobě (dále jen „Služba“).

 2. Specifikace služby

Server a tištěná podoba poskytuje Klientům prostor pro inzerci pracovních příležitostí a pro prezentaci společnosti Klienta v příslušných sekcích Serveru a umožňuje vyhledávání nových pracovníků z databáze životopisů. Používání služeb se řídí platným Ceníkem. Před zahájením čerpání služeb je nutná registrace Klienta, která není zpoplatněna. Registraci je možné provést online vyplněním elektronického formuláře na adrese www.zamestnanivezdravotnictvi.cz v horní pravé části. Objednání Služby probíhá elektronicky po přihlášení Klienta v jeho účtu na Serveru. Takto učiněná objednávka je závazná a zavaze Klienta k odběru služby dle specifik, resp. druhů a typů inzerátu, který objednávkou učinil. Typy a druhy inzerce jsou specifikovány v aktuálním MEDIAKITU a na www v sekci Inzerce. Uzávěrka pro tištěnou a elektronickou podobu pro takto vložené inzeráty je vždy poslední den v měsíci (včetně). Obě podoby (tištěná a elektronická) je v následujícím měsíci distribuována prostřednictvím partnerů.

3. Definice použitých pojmů

Pojmy uvedené v textu Všeobecných obchodních podmínek mají následující význam:

Uživatel:
Každá osoba zaregistrovaná na internetových stránkách www.zamestnanivezdravotnictvi.cz .

Klient:
Právnická či fyzická osoba, které odebírá  služby definované v článku 2. VOP. Klientem se rozumí rovněž zprostředkovatel.

Zprostředkovatel:
Právnická či fyzická osoba, která prostřednictvím portálu www.zamestnanivezdravotnictvi.cz hledá pro třetí osoby uchazeče o zaměstnání.

Reklamní prostor:
Komunikační prostředek grafického, textového nebo zvukového typu využívaný k propagaci právnických či fyzických osob a/nebo jejich služeb.

4. Pravdivost prezentovaných informací

4.1 Uživatel a klient se zavazuje prezentovat prostřednictvím Služby výhradně pravdivé informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani Provozovateli.

4.2 Uživatel a klient se zavazuje prezentovat prostřednictvím Služby informace dostatečně jasné a určité, které nevyvolávají klamnou představu o povaze subjektu či nabízené nebo poptávané pracovní pozici.

4.3 Za pravdivost a správnost prezentovaných informací je odpovědný uživatel nebo klient, který tyto informace uložil na www.zamestnanivezdravotnictvi.cz . Uživatel a klient tímto výslovně souhlasí s tím, aby Server uchovával informace o zápisu dat do www.zamestnanivezdravotnictvi.cz vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního uživatele či klienta.

4.4 Pokud si Klient inzerát zadá prostřednictvím pracovníků Provozovatele, má právo na odsouhlasení inzerátu prostřednictví www. Pokud Klient nereaguje na výzvu k odsouhlasení inzerátu, je považován inzerát za odsouhlasený.

4.5 Uživatel a klient tímto výslovně souhlasí s použitím informací získaných v souladu s VOP pro případné řešení sporu s klientem či uživatelem vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení používání Služby uživatelem či klientem, který uvedl nepravdivé informace.

4.6 Klient či uživatel souhlasí s tím, že údaje poskytnuté v souvislosti s objednávkou určité služby mohou být veřejně přístupné.

5.  Nakládání s prezentovanými informacemi

5.1 Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout prezentaci:
5.1.1 informací, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy;
5.1.2 informací se sexuálním podtextem, jakožto nabídky práce či brigády, které se týkají sexuálně orientovaných služeb;
5.1.3 nabídek práce, ve kterých klient podmiňuje zprostředkování práce platbou manipulačního poplatku pro uživatele;
5.1.4 nabídek práce a brigád, které využívají systémů multi-level-marketing (MLM);
5.1.5 všeobecných a obchodních informací o produktech klienta v rámci rubrik nabídek práce a brigády (např. “nabízíme au pair”, “nechte vydělávat internet” nebo “za odměnu udělám”...), které mají charakter reklamy;
5.1.6 více pracovních pozic, brigád a uživatelů v rámci textu jedné prezentované pozice; v případě porušení tohoto bodu si Provozovatel vyhrazuje právo zpětně dofakturovat plnou cenu pozice a to za každou další pozici v textu jedné prezentované pozice;
5.1.7 informací, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění vstupních formulářů (např. prezentování hvězdiček, podtržítek a dalších znaků v názvu pozice);
5.1.8 informací nebo životopisů o třetích osobách bez jejich vědomí;
5.1.9 informací, které mohou poškodit dobré jméno či pověst Provozovatele nebo jiných fyzických či právnických osob;
5.1.10 přímých internetových odkazů na pracovní pozice klienta nebo odkazů na formuláře vyžadující registraci uživatelů a prezentování reklamních sdělení, které vyzývají uživatele k registraci.

5.2 Provozovatel je oprávněn kontrolovat v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. c) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, pravdivost informací a jejich obsah podle článku 5. a 6. VOP. Provozovatel je oprávněn upozornit uživatele nebo klienta na rozpor s podmínkami užívání Služby a požadovat okamžitou nápravu nebo tyto informace neprodleně odstranit ze Služby, a to i bez souhlasu klienta nebo uživatele.

5.3 Provozovatel si tímto v rámci poskytování svých služeb výslovně vyhrazuje právo kontrolovat odpovědní systémy Klienta a dále si vyhrazuje právo zamezit užívání takových Odpovědních systémů, které jsou pro uchazeče o inzerované pracovní pozice jakkoli matoucí, nepřehledné či mohou vyvolat u uchazečů negativní dojem o Službě. O záměru zamezit tomuto užívání se Provozovatel zavazuje předem informovat klienta, o jehož Odpovědní systém se jedná.

5.4 Klient bere na vědomí, že není oprávněn měnit v průběhu poskytování služby zveřejňované údaje v textu a názvu pracovní pozice.

6. Podklady a garance termínů

6.1 Uživatel a klient je povinen předat Provozovateli podklady na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí.

6.2 V případě využití Služby pro zadávání dat jsou tyto informace zobrazeny ve veřejných částech www.zamestnanivezdravotnictvi.cz nejdéle do pěti hodin po řádném odeslání údajů. V případě použití jiného způsobu předání podkladů pro personální služby, např. poskytované elektronickou formou, garantuje Provozovatel zveřejnění údajů do předem domluvené doby podle formy a vlastností podkladů, nejdéle však do 3 pracovních dnů od řádného předání podkladů, není-li dohodnuto jinak.

7. Objednávka, potvrzení objednávky a odmítnutí objednávky

7.1 Provozovatel přijímá objednávky od svých klientů, na základě kterých poskytuje služby definované v bodě 2 Všeobecných obchodních podmínek.

7.2 Provozovatel ve chvíli objednání služby a to buď prostřenictvím e-mailu nebo obdržení elektronického objednávkového formuláře zahájí poskytování služeb podle údajů uvedených na formuláři. V případě, že na objednávkovém formuláři není uvedena specifikace začátku poskytování služby, platí, že poskytování služby bude zahájeno bez zbytečného odkladu.

7.3 Klient bere na vědomí, že Provozovatel vystaví potvrzení závazné objednávky pouze na základě výslovné žádosti klienta.

7.5 Řádně vyplněná objednávka je považována za návrh smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku do tří dnů od jejího obdržení v případě, že

7.4.1. ji podala osoba nebo zástupce společnosti, kteří v minulosti porušili své závazky a povinnosti vyplývající ze Všeobecných obchodních podmínek nebo ze smlouvy uzavřené s Provozovatelem;
7.4.2. realizace objednávky by byla v rozporu s obchodní politikou Provozovatele;
7.4.3. realizace objednávky by byla v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku.

8. Uzavření smlouvy

8.1 Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena:
8.1.1 okamžikem započetí poskytování služeb dle objednávky prokazatelně doručené Provozovateli v případě, že Provozovatel do tří pracovních dnů objednávku neodmítne;
8.1.2 uzavřením smlouvy mezi klientem a Provozovatelem na základě návrhu a jeho přijetí.

8.2 V obchodních vztazích, v nichž Provozovatel vyžaduje uzavření smlouvy formou návrhu a jeho přijetí, nikoli tedy postup dle bodu 8.1.1. Všeobecných obchodních podmínek, si Provozovatel vyhrazuje právo podle aktuální situace vyžadovat uzavření písemné smlouvy, o čemž včas vyrozumí klienta.

8.3 Klient uzavřením smlouvy nebo zasláním objednávky výslovně a bez jakýchkoli výhrad souhlasí s:
8.3.1 respektováním termínů a dalších skutečností specifikovaných ve Všeobecných obchodních podmínkách;
8.3.2 respektováním technických možností Zaměstnání ve zdravotnictví
8.3.3 obsahem Všeobecných obchodních podmínek.

9. Fakturace a odměna Provozovateli

9.1 Za poskytnuté služby dle článku 2. Všeobecných obchodních podmínek náleží Provozovateli odměna dle Ceníku platného ke dni doručení objednávky Provozovateli.

9.2 Odměna je splatná na základě daňového dokladu - faktury. Provozovatel vystaví klientovi fakturu do 15 dnů ode dne zahájení plnění služby. Faktura je splatná 14. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, pokud není dohodnuto jinak.

9.3 Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje v případě služeb definovaných v bodu 2 Všeobecných obchodních podmínek první den poskytování služby ze strany Provozovatele. V ostatních případech je datem uskutečnění zdanitelného plnění poslední den poskytování služby ze strany Provozovatele.

9.4 Klient nemá nárok na vrácení odměny nebo její části v případě nevyužití objednaných služeb.

9.5 Provozovatel si vyhrazuje právo podmínit započetí s poskytováním služeb uhrazením zálohy v dohodnuté výši a dohodnutým způsobem.

9.6 V případě, že klient je v prodlení s úhradou odměny nebo její jakékoli části po dobu delší než 14 kalendářních dnů, je Provozovatel oprávněn přerušit poskytování Služeb do doby, než bude odměna klientem v plné výši uhrazena.  Poskytování Služeb bude obnoveno bezodkladně po připsání dlužné částky na účet Provozovatele.

10. Zprostředkování prodeje služeb Provozovatele

10.1 Klient, vyjma zprostředkovatele, se zavazuje využívat služeb projektu Zaměstnání ve zdravotnictví výhradně pro svou potřebu.

10.2 Zprostředkovatel se zavazuje využívat služeb projektu Zaměstnání ve zdravotnictví pro svou potřebu a pro uspokojování potřeb svých klientů. Zprostředkovatel se zavazuje nezprostředkovávat služby Provozovatele svým jménem. Zprostředkovatel se dále zavazuje, že nebude pro třetí osoby svým jménem a/nebo na svůj účet zajišťovat přímý prodej inzertních pozic prostřednictvím projektu Zaměstnání ve zdravotnictví, především se zprostředkovatel zavazuje, že nebude jakkoli kontaktovat třetí osoby za účelem zajištění zveřejnění nabídky práce těchto třetích osob prostřednictvím projektu Zaměstnání ve zdravotnictví. Zprostředkovatel je však oprávněn kontaktovat třetí osoby za účelem vyhledání uchazečů o zaměstnání u těchto třetích osob. Při porušení tohoto ustanovení je Provozovatel oprávněn s okamžitou platností ukončit spolupráci s takovým zprostředkovatelem a požadovat po zprostředkovateli náhradu škody tímto způsobené.

10.3 Zprostředkovatel je oprávněn užít jakékoli obchodní značky Provozovatele pouze s předchozím písemným souhlasem Provozovatele. Při porušení tohoto ustanovení je Provozovatel oprávněn s okamžitou platností ukončit spolupráci s takovýmto zprostředkovatelem.

10.4 Nabídky práce od zprostředkovatelů mohou být v rámci projektu Zaměstnání ve zdravotnictví označeny a prezentovány uživatelům jakožto pozice nabízené zprostředkovateli. O určení, zda je daný subjekt zprostředkovatel ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek, rozhoduje výhradně Provozovatel. Zprostředkovatel bere tuto skutečnost na vědomí.

10.5. Provozovatel "Služby" má právo v případě nenaplněnosti vydání přesunout inzerci Klienta do dalšího vydání.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1 Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže:
11.1.1 podklady dodané klientem jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, atp. (zejm. propagují-li násilí, rasismus, diskriminaci skupin obyvatelstva apod.);
11.1.2 klient je v prodlení se zaplacením odměny Provozovateli v době splatnosti faktur;
11.1.3 klient prokazatelně poškozuje dobré jméno Provozovatele nebo jeho obchodních značek;
11.1.4 klient požaduje prezentování informací v rámci projektu Zaměstnání ve zdravotnictví, které jsou v rozporu s bodem 6.1 Všeobecných obchodních podmínek;
11.1.5 Provozovatel zjistí u Odpovědních systémů klienta závady dle bodu 6.3 Všeobecných obchodních podmínek.

11.2 Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do druhého dne od objednání služby, a pokud je to více jak 7 dnů před uzávěrkou. V případě zrušení objednávky 7-1 dnů a méně před datem uzávěrky, a po uveřejnění inzerce na www, uhradí klient 80 % storno poplatek. V případě zrušení objednávky inzerce v den uzávěrky, uhradí klient 100% storno poplatek.


11.3 Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dojde k prokazatelnému úplnému přerušení poskytování služeb ze strany Provozovatele po dobu delší než 30 kalendářních dnů po sobě jdoucích, vyjma případů způsobených vyšší mocí. Doba přerušení poskytování služby počíná okamžikem, kdy klient písemně poštou nebo e-mailem vyrozumí Provozovatele o přerušení služby a vyzve ji ke zjednání nápravy.

12. Zánik smlouvy a sankce

12.1 Smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a klientem zaniká:
12.1.1 uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, je-li tento termín součástí objednávky nebo byl-li sjednán ve smlouvě;
12.1.2 odstoupením od smlouvy v souladu s článkem 12 Všeobecných obchodních podmínek;
12.1.3 dohodou Provozovatele a klienta.

12.2 V případě, že smlouva zanikne v důsledku odstoupení Provozovatele od smlouvy dle bodu 12.1.2 Všeobecných obchodních podmínek, je Provozovatel oprávněn v případě uzavření nové smlouvy se stejným klientem účtovat tzv. zapojovací poplatek ve výši 1% z odměny vyfakturované na základě zaniklé smlouvy.

12.3 Pro případ prodlení klienta s úhradou odměny řádně vyfakturované dle bodu 9.2 Všeobecných obchodních podmínek, vzniká Provozovateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 %  z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Povinností hradit smluvní pokutu není dotčena povinnost k náhradě škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

13. Odpovědnost za škodu

13.1 Provozovatel je povinen prodloužit dobu plnění služby v případě prokazatelné vady na straně technického zařízení Provozovatele, a to minimálně po dobu, po kterou trval výpadek.

13.2 Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení Provozovatele. "Vyšší mocí" se rozumí nepředvídaná událost, která nastala po obdržení Objednávky a ke které došlo bez zavinění Provozovatele, pokud nebyla způsobena jeho chybou či nedbalostí. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně Provozovatele, zavazuje se Provozovatel bez zbytečného odkladu uvědomit klienta o této situaci a její příčině. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Provozovatel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití alternativních prostředků tak, aby dosáhl smluveným závazkům.

13.3 Odpovědnost Provozovatele za škodu způsobenou technickým a softwarovým zařízením Provozovatele v souvislosti s uzavřenou smlouvou mezi Provozovatelem a klientem je omezena na částku uhrazenou klientem za služby na základě uzavřené smlouvy. Provozovatel není povinen hradit klientovi škodu, kterou nemohl předpokládat v době uzavření smlouvy.

14. Autorská práva a ochranné známky

14.1 Klient je povinen obstarat licence na užití veškerých děl prezentovaných při zveřejnění informací, sloganů, zvukově-obrazových záznamů či reklam, které budou v souvislosti s poskytováním služeb ze strany Provozovatele použita, a je povinen rovněž uhradit odměnu za poskytnutí těchto licencí a veškeré další náklady s tímto spjaté. Provozovatel neodpovídá za porušení autorských práv klientem. V případě, že Provozovateli vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení klientem jakákoli škoda, zavazuje se ji klient Provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany Provozovatele vyzván.

14.2 Klient není oprávněn užít jakýmkoli způsobem Zaměstnání ve zdravotnictví nebo jeho části jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Provozovatele. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu internetových stránek ze strany uživatelů.

14.3 Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na www.zamestnanivezdravotnictvi.cz je přípustné pouze pro soukromé účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele, jsou zakázány.

15. Dohoda o soudní příslušnosti

15.1. Provozovatel a klient činí tímto dohodu dle ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a sjednávají, že pro spory mezi nimi vzniklé je místně příslušný obecný soud Provozovatele, příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud Provozovatele.

16. Nakládání s daty, ochrana osobních údajů

16.1 Provozovatel prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

16.2 . Vyplněním svůch údajů souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) pro účely zasílání pracovních nabídek a dalších materiálů. 

17. Údaje o Provozovateli

Sídlo firmy a korespondenční údaje Provozovatele jsou následující:

DIOME, s.r.o.
Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 Braník
IČ: 28953339

www.diome.cz
Všeobecné obchodní podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1. 2. 2012.

Odebírat NEWSLETTER
Logo
Lze nahrát obrázek s příponou png, jpeg, gif
Opište kód z obrázku *

*/Povinné pole