Část pacientů, kteří v důsledku úrazu nebo závažného onemocnění byli hospitalizováni na akutních lůžkách intenzívní péče (ARO nebo JIP) mohou být kandidáty hospitalizace na lůžkách následné intenzívní péče (NIP). Komplexní péči o tyto komplikované pacienty ve Středočeském, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji zabezpečují zařízení následné intenzivní péče (NIP) Chronicare.

Pacienty přebíráme z akutních lůžek intenzívní péče po zvládnutí akutní fáze onemocnění kvůli komplikovanému weaningu a přetrvávající potřebě umělé plicní ventilace. Pacientům je poskytována komplexní zdravotní péče dle jejich stavu, neoddělitelnou součástí péče je souběžně probíhající intenzivní rehabilitace dle stavu pacienta. Doba hospitalizace pacienta na oddělení následné péče trvá obvykle několik týdnů, ale i měsíců.“ uvádí Hana Csibrei, primářka oddělení následné intenzivní péče Chronicare Nord v Ostravě.

Pacienti jsou na lůžka následné intenzívní péče přijímáni pro respirační selhání s potřebou dlouhodobé UPV, která vznikla následkem závažnosti primárního stavu nejčastěji v kombinaci s polymyoneuropatií kriticky nemocných. Primární příčiny jsou nejčastěji stavy po závažných kraniotraumatech, polytraumatech, po úrazech páteře a míchy, po závažných cévních mozkových příhodách, degenerativní neurologická onemocnění a v nedávné minulosti také respirační insuficience následkem infekce virem covid-19.

Cílem všech zaměstnanců zařízení NIP je pacienta v dobré kondici propustit ideálně do domácí péče nebo přeložit do rehabilitačního ústavu. Ne vždy je to však možné, v takových případech se snažíme být průvodcem rodině v této těžké životní situaci.“ pokračuje MUDr. Hana Csibrei.

Péče na odděleních NIP má svá specifika a klade vysoké nároky na veškerý personál. Jedná se o péči o pacienty po překonání kritické fáze onemocnění, pacienty s četnými závažnými komorbiditami, s přetrvávajícími poruchami vědomí a obtížnou komunikací, o pacienty s předpokladem dlouhodobé hospitalizace oproti lůžkám akutní intenzívní péče a také o pacienty s nepříznivou prognózou. To vše v režimu 24/7.

ČASTO ZAMĚŇOVANÁ PÉČE

Následná intenzivní péče spadá do oboru intenzivní medicíny, nejedná se tedy o dlouhodobou lůžkovou péči (dříve LDN) či rehabilitační péči. Lékaři na odděleních NIP musí mít atestaci z oboru anesteziologie a intenzívní medicína nebo intenzívní medicína.

Přístrojové vybavení lůžek v zařízení splňuje nejvyšší normy v rámci poskytování zdravotní péče a je srovnatelné s vybavením pracovišť ARO,“ uvádí ředitel zařízení Chronicare s.r.o. v Nymburce Pavel Ondráček. „V těchto dnech navíc dokončujeme stavbu zcela nového, moderního zařízení následné intenzivní péče v Milovicích u Prahy, kam se z Nymburka stěhujeme. K dispozici bude nejen oddělení NIP s 20 lůžky, kde budou ležet pacienti s potřebou umělé plicní ventilace, ale rozšiřujeme se také 9 lůžek DIOP (dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče) pro pacienty, u kterých došlo po překonání akutní fáze onemocnění ke stabilizaci zdravotního stavu, podařilo se je odpojit od ventilátoru, ale ještě nadále vyžadují intenzivní ošetřovatelskou péči.“ dodává Pavel Ondráček.

Péče na oddělení DIOP je v první řadě zaměřena na důslednou péči o dýchací cesty. Intenzivní fyzioterapie a rehabilitace je nedílnou součástí a významně přispívá ke zlepšení zdravotního stavu.Zařízení Chronicare navazují na péči oddělení ARO a JIP
Část pacientů, kteří v důsledku úrazu nebo závažného onemocnění byli hospitalizováni na akutních lůžkách intenzívní péče (ARO nebo JIP) mohou být kandidáty hospitalizace na lůžkách následné intenzívní péče (NIP).

Komplexní péči o tyto komplikované pacienty ve Středočeském, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji zabezpečují zařízení následné intenzivní péče (NIP) Chronicare.

Pacienty přebíráme z akutních lůžek intenzívní péče po zvládnutí akutní fáze onemocnění kvůli komplikovanému weaningu a přetrvávající potřebě umělé plicní ventilace. Pacientům je poskytována komplexní zdravotní péče dle jejich stavu, neoddělitelnou součástí péče je souběžně probíhající intenzivní rehabilitace dle stavu pacienta. Doba hospitalizace pacienta na oddělení následné péče trvá obvykle několik týdnů, ale i měsíců.“ uvádí Hana Csibrei, primářka oddělení následné intenzivní péče Chronicare Nord v Ostravě.