Jsme nemocnice s bohatou tradicí a výbornou dopravní dostupností. Disponujeme špičkovým přístrojovým vybavením. Naše oddělení jsou akreditována pro vzdělávání, podporujeme týmovou spolupráci a ducha. Město Kroměříž, se svými Unesco památkami, oplývá architektonickou i kulturní pestrostí, krásou a zároveň klidem. Umíme Vám pomoci se zajištěním bydlení přímo v Kroměříži.

• MISE SPOLEČNOSTI
Nemocnice s lidským rozměrem.


• VIZE SPOLEČNOSTI
Kroměřížská nemocnice a.s. je nejstarší nemocnicí ve Zlínském kraji. V roce 1910 byl otevřena dnešní pavilon „B" a v roce 1948 dnešní pavilon „A".Splňuje veškeré požadavky na bezpečné, profesionální a stabilní zdravotnické zařízení s přívětivou atmosférou pro pacienty všech věkových a sociálních skupin. Spektrum služeb zahrnuje širokou nabídku preventivních programů, stále více vyhledávanou ošetřovatelskou, následnou a jednodenní zdravotní péči. Nemocnice bude participovat na spolupráci v modelu Nemocnic Zlínského kraje, a to při zachování vysoké odborné úrovně při plnění role regionální nemocnice ve všech základních oborech. Bude nadále poskytovat zázemí pro spolupracující praktické lékaře a specialisty spádové oblasti. Zaměstnancům bude vytvářet prostředí motivující k týmové spolupráci, loajalitu k nemocnici a svým pacientům. Cílem je udržitelné dostupnosti a kvality poskytované péče.

• HLAVNÍ STRATEGICKÉ CÍLE
• Ekonomická stabilita, vyrovnané hospodaření
• Odbornost, kvalita a bezpečnost poskytované zdravotní péče
• Efektivní struktura lůžkové a ambulantní péče
• Intenzivní spolupráce v modelu Nemocnic Zlínského kraje
• Informovaný a spokojený pacient
• Motivovaní, loajální a spokojení zaměstnanci

• HLAVNÍ CÍLE V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ
• Vycházet z nejlepších zkušeností všech zdravotníků, profesionálně zvládat poskytování zdravotní péče.
• Rozvíjet ošetřovatelskou, následnou a rehabilitační péči
• Koncentrovat akutní péči v souladu s koncepcí rozvoje zdravotnictví Zlínského kraje a zejména s reálnými požadavky na poskytování zdravotní péče v rámci ekonomických možností, pokračovat v rozvoji vybraných zdravotnických oborů.
• Dodržovat principy prehospitalizační léčby, zkracovat hospitalizaci a tím takto optimalizovat a kultivovat strukturu lůžek a ambulancí.
• Maximálně prohlubovat spolupráci s nemocnicemi zřízenými Zlínským krajem, s regionálními lékaři a ostatními zdravotnickými zařízeními.
• Modernizovat zobrazovací metody.
• Využívat preventivní vyšetřovací metody a vyhledávat potenciální a předvídatelná onemocnění s cílem jejich včasné, aktivní léčby.